Categories
Без категория

Решенията на правителството за промените в МВР – gp-gallery.com

Дълго коментираният и спорен до последно Закон за МВР бе гласуван от кабинета на днешното му заседание, съобщиха от пресцентъра на МС. Правят се структурни промени, променят се и условията при пенсиониране на служители. За заварените остават 20 заплати при пенсия, новопостъпилите ще взимат по 12 заплати. Отпускът е 25 дни.
Решено е и държавата да вземе половината от печалбата на дружествата с държавно участие за 2015 година.

Ето и всички решения на правителството:

Одобрени са промени в Закона за МВР

Правителството одобри промени в Закона за Министерството на вътрешните работи и ще ги предложи за гласуване в Народното събрание.
Изготвянето на проекта е продиктувано от стремежа за продължаване на административната реформа, започната в началото на 2015 г. в дух на консултации и желанието за извършване на реформи, целящи създаване на едно по-ефективно Министерство на вътрешните работи. Двете големи групи предлагани промени са структурните и свързаните със статута на служителите в министерството.

В законопроекта е предложено преминаването на дейностите по приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, осъществявани към момента от дирекция „Специална куриерска служба” на МВР, към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Това кореспондира с възложените й от Закона за защита на класифицираната информация функции на държавен орган, осъществяващ политиката по защита на класифицираната информация, който организира, координира и осъществява цялостен контрол върху дейността по защитата на класифицираната информация.

Проектът предвижда и преобразуването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”. С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще доведе до по-ефективно управление на дейностите на агенцията чрез самостоятелно управление на финансовия, материалния и административния й ресурс. По-ефективното управление ще способства за по-ефикасно и качествено изпълнение на основните дейности на министерството в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, което е от съществено значение за обществото и държавата.

Съществена част от предлаганите структурни реформи е предложението със законопроекта да се създаде Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” (ДП „ЦПУ”) със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Проектът предвижда на ДП „ЦПУ” да бъдат възложени определени нетипични за МВР функции във връзка с предоставяне на административни услуги от МВР, а именно – дейностите, свързани с регистрацията на моторни превозни средства, проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР, както и предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

Предлага се и преструктуриране на съществуващата дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в Изпълнителна агенция „Социални дейности”. Целта е дейностите по материално-техническо осигуряване на структурите на МВР и социалното обслужване на служителите в МВР да се извършва от изпълнителната агенция.
Основно място в законопроекта заемат разпоредбите, уреждащи промяната на статута на държавните служители, заемащи длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, или т. нар. „административни длъжности”, за които към настоящия момент се прилага §86 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) за държавни служители по Закона за държавния служител. За безпроблемната и бърза промяна на статута са предвидени множество преходни разпоредби, които детайлно да регламентират преобразуването на досегашните служебни правоотношения, последиците и изключенията.

Предлага се намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 броя заплати на 12. Предложената промяна се предлага да се прилага спрямо държавни служители, постъпили на работа в МВР след влизане в сила на закона. По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението. Предлага се и намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни. Друга част от предложените законодателни изменения е насочена към прецизиране на отделни разпоредби в част трета „Държавна служба” на Закона за МВР, включително създаване на условия за мобилност между структурите в сектора „Сигурност” след приемането на промените в законодателството от началото на тази година.

Правителството одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на България по дело С-576/15 Мая Маринова на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Велико Търново във връзка с административно дело №700/2014 г. с жалбоподател ЕТ „Мая Маринова“ и ответник – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Велико Търново, при Централно управление на НАП. С Решението Министерският съвет даде съгласие за встъпване в производство по делото. То е във връзка с искане за отмяна на ревизионен акт, издаден от Териториална дирекция на НАП – Велико Търново. Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на член 273, член 2, пар. 1, б. „а“, чл. 9, т. 1 и чл. 14, т. 1 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС и на принципите на данъчен неутралитет и пропорционалност. Конституирането на Република България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право. 50 процента са отчисленията от печалбата

на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за 2015 г.

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала за финансовата 2015 година. В съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2016 г. процентът на отчисления от печалбата е 50 на сто. При разпределяне на печалбата се спазват приложимите нормативни разпоредби за съответния вид дружества. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата на разпореждането са и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014-2020 година, както и „Българска банка за развитие“ АД, предвид предстоящото провеждане на преглед на качеството на активите и стрес тест на банките. Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 31 май 2016 г., а 15 юли 2016 г. за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от отменения Закон за счетоводството.

С Разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2016 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

Ще бъде определен нов модел за централизирано персонализиране на българските лични документи

Правителството отмени решението си от ноември 2015 г. за развитие на българските лични документи и осъществяване на дейността по тяхното издаване след изтичане на срока на Рамково споразумение №І-9133/2009 г. (http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=7648&g=). С него на министъра на вътрешните работи се възлагаше обявяването на обществена поръчка, която има за предмет изграждане, поддръжка и експлоатация на Централизирана система за персонализиране на БЛД и осигуряване на прехода от действащата към новата система.
С отмяната на решението от 2015 г. правителството възлага на вицепремиера и министър на вътрешните работи да възложи обществена поръчка за срок до една година за следгаранционна поддръжка на съществуващата централизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на БЛД, на консумативи и лицензи. Министърът на вътрешните работи следва да определи нов модел за централизирано персонализиране на БЛД.

loading…